Usługi dodatkowe

Home \ OFERTA \ Usługi dodatkowe \ Oferta
 

Aktualnie nie ma żadnych promocji.

Usługi dodatkowe

 

W RAMACH USŁUG DODATKOWYCH OFERUJEMY PAŃSTWU:

• pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji firmy,
• reprezentowanie Klienta przed organami skarbowymi i ZUS,
• nadzór nad istniejącą komórką księgową,
• wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych,
• przygotowywanie wniosków (kredyt, leasing, itp)
• przygotowywanie przelewów dla Klienta,
• sporządzanie opracowań i analiz dla Klienta,
• sporządzanie zeznań podatkowych: PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
• sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
• sporządzanie raportów kasowych,
• sporządzanie wniosku VZM - zwrot VAT za materiały budowlane,
• opracowanie regulaminów,
• opracowanie zakładowego planu kont,
• opracowanie polityki rachunkowości,
• opracowanie zasad obiegu dokumentów,
• prowadzenie ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdów,
• przygotowywanie sprawozdań środowiskowych,
• przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym,
• monitoring zobowiązań i należności,
• sporządzanie kompensat, monitów, wezwań do zapłaty,
• pomoc w odzyskiwaniu należności od dłużników,
• pomoc w redagowaniu podań i odwołań.

Usługi księgowe

 

Biuro rachunkowe "equilibrio" świadczy usługi księgowe w zakresie:

• prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) osób fizycznych i spółek
• prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
• prowadzenie ewidencji ryczałtu
• prowadzenie karty podatkowej

 

ZAKRES USŁUG W RAMACH (OBSŁUGI) KSIĘG HANDLOWYCH OBEJMUJE:

• opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
• dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• ustalanie wysokości należności należnego i naliczonego podatku VAT,
• sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
• sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• sporządzenie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z zapisów księgowych,
• zamykanie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

 

ZAKRES USŁUG W RAMACH PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, EWIDENCJI RYCZAŁTU ORAZ KARTY PODATKOWEJ OBEJMUJE:

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
• prowadzenie ewidencji wyposażenia,
• sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług VAT.

Usługi kadrowo - płacowe

 

ZAKRES USŁUG W RAMACH OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ OBEJMUJE:

• pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich),
• naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta,
• sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS,
• sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby wewnętrzne Klienta,
• rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności i urlopów,
• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników,
• sporządzanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT, ZUS, PFRON),
• naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp),
• naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40),
• prowadzenie akt osobowych,
• prowadzenie ewidencji czasu pracy,
• informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP itp., w związku z upływającym terminem ich ważności.