OFERTA

Home \ OFERTA
 

Biuro rachunkowe "equilibrio" świadczy usługi księgowe w zakresie:

• prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) osób fizycznych i spółek
• prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
• prowadzenie ewidencji ryczałtu
• prowadzenie karty podatkowej

 

ZAKRES USŁUG W RAMACH (OBSŁUGI) KSIĘG HANDLOWYCH OBEJMUJE:

• opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
• dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• ustalanie wysokości należności należnego i naliczonego podatku VAT,
• sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
• sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• sporządzenie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z zapisów księgowych,
• zamykanie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

 

ZAKRES USŁUG W RAMACH PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, EWIDENCJI RYCZAŁTU ORAZ KARTY PODATKOWEJ OBEJMUJE:

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
• prowadzenie ewidencji wyposażenia,
• sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług VAT.